/

En

Chairman of the Steering Committee

 • Tieniu Tan, CASIASecretary General Of Steering Committee

 • Liang Wang, CASIA

Steering Committee Members

 • Xilin Chen, ICT
 • Chenglin Liu, CASIA
 • Yong Rui, Lenovo
 • Hongbing Cha, PKU
 • Nanning Zheng, XJTU
 • Jie Zhou, THU

Conference Chairmen

 • Chenglin Liu, CASIA
 • Yaonan Wang, HNU
 • Jianhuang Lai , SYSU
 • Yao Zhao, BJTU

Program Committee Chairs

 • Huimin Ma, USTB
 • Liang Wang, CASIA
 • Changshui Zhang, THU
 • Fei Wu, ZJU

Organizing Committee Chairmen

 • Xucheng Yin, USTB
 • Zhanyu Ma, BUPT
 • Zhenfeng Zhu, BJTU
 • Ruiping Wang, ICT, CAS

Sponsorship Chairmen

 • Nenghai Yu, USTC
 • Xiang Bai, HUST
 • Yue Liu, BIT
 • Jinfeng Yang,SZPT

Publicity Chairmen

 • Xiangwei Kong, ZJU
 • Tao Mei, JD AIR
 • Jiaying Liu, PKU
 • Dan Zeng, SHU

International Liaison Chairmen

 • Jingyi Yu, SHTU
 • Xuelong Li, NWPU
 • Bangzhi Ruan, HKBU

Workshop chairs

 • Weishi Zheng, SYSU
 • Mingming Cheng, NKU
 • Shikui Wei, BJTU

Thematic Forum Chairmen

 • Hua Huang, BNU
 • Yuxin Peng, PKU
 • Nannan Wang, XDU

Doctoral Forum Chairmen

 • Xi Peng, SCU
 • Hang Su, THU
 • Huihui Bai, BJTU

Competition Chairmen

 • Nong Sang, HUST
 • Wangmeng Zuo, HIT
 • Xiaohua Xie, SYSU

Special Issue Chairmen

 • Jiwen Lu, THU
 • Shiming Xiang, CASIA
 • JianXin Wu, NJU

Publishing Chairmen

 • Zhouchen Lin, PKU
 • Chunyu Lin, BJTU
 • Huawei Tian, PPSUC

Register Chairmen

 • Junjun Yin, USTB
 • Yue Ming, BUPT
 • Jimin Xiao, XJTLU

Show Chairmen

 • Xiaokang Yang, SJTU
 • Xiaobin Zhu, USTB
 • Chunjie Zhang, BJTU

Website Chairman

 • Chao Zhu, USTB
 • Zhaofeng He, BUPT
 • Runmin Cong, BJTU

Finance Chairman

 • Weiping Wang, USTB
 • Lifang Wu, BJUT
 • Meiqin Liu, BJTU